Inktober 2019 No. 08

Anthony james rich img 20191008 112855 334