Inktober 2019 No. 07

Anthony james rich img 20191007 121235 571